Vedtægter

§1

Klubbens navn er ISO6600 og er hjemmehørende i Vejen kommune.

§2

Klubbens formål er at arbejde engageret med foto for alle, der ønsker at drive foto som hobby på et ambitiøst plan. Klubben er baseret på vidensdeling og kræver derfor at alle bidrager til indholdet. Desuden opfordres nedlemmerne til at bidrager aktivt til arrangementer, billedkonkurrencer, saglig kritik og socialt samvær.

§3

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer hvoraf et medlem skal være formand og et andet næstformand. Der vælges ligeledes en kasserer, dog kan bestyrelsen træffe afgørelse for at der ansættes en forretningsfører som deltager på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

§4

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at på lige år vælges minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. Revisor og 2 suppleanter vælges for et år ad gangen. Ved evt. indtrædelse indgår suppleanten på den post som denne supplerer og sidder i bestyrelsesmedlemmets valgperiode ud.

§5

Bestyrelsen lægger arbejdsplaner, fastsætter regler for konkurrencer, udvælger dommerkomiteer og fastsætter mødeaftner og udflugter m.v. ud fra medlemmernes forslag.

§6

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til løsning af bestemte opgaver.

§7

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Godkendelse af revideret regnskabet

Fastsættelse af kontingent for kommende perioder

Indkomne forslag

Valg til bestyrelse (2 medlemmer vælges i lige år)

Valg af suppleanter

Valg af revisorer

Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og i øvrigt når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af en af bestyrelsen fastsat dagsorden. Ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Stemmeret har alle der ikke er i restance med kontingentet.

§8

Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede og afgøres med 2/3 majoritet. Andre spørgsmål afgøres ved simpel flertal, jf. dog de i § 14 nævnte særlige regler om klubbens opløsning.

§9

Som medlem kan enhver med interesse for foto optages i foreningen i overensstemmelse med formålsparagraffen efter henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse skal finde sted ved henvendelse til bestyrelsen. Stemmeret og møderet til klubben forudsætter at man ikke er i restance med kontingentet.

§10

ISO6600 er ejer af udstyr købt for klubbens midler. Der kan ikke stiftes gæld eller indgås lejeaftaler udover lokaleleje. Alt indkøb af udstyr skal godkendes af bestyrelsen.

§11

Udelukkelse og eksklusion (særlige forhold):

Stk. 1

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, eller såfremt andre særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelse eller eksklusion.

Stk. 2

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Kravet har ikke opsættende virkning på eksklusionen. Den ekskluderede skal have rimeligt varsel om generalforsamlingens afholdelse og have adgang til generalforsamlingen med ret til at udtale sig oi spørgsmålet om eksklusion.

Stk. 3

Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§12

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Kassereren er den eneste der har adgang til klubbens midler. Klubbens revisor reviderer og godkender regnskabet inden generalforsamlingen.

§13

Halvårlig kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen gældende for den førstkommende periode. Kontingentet opkræves halvårligt og skal betales inden den 15. januar og 15. august.

§14

Beslutning om klubbens opløsning kan træffes på en generalforsamling, såfremt halvdelen af medlemmerne er tilstede og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen senest 1 måned derefter med spørgsmål om klubbens opløsning på dagsordenen – indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens opløsning uanset de mødtes antal kan vedtages med 2/3 majoritet. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om, hvad der skal foretages med klubbens midler indenfor almennyttige eller velgørende formål.